Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

DDSC

Het Dijk Data Service Centrum is een platform voor de opslag van meetdata in en rond dijken en waterkeringen.

Dit systeem is opgebouwd rond een landelijke database. Het gaat zowel om de opslag van real-time als historische meetdata. Door de koppeling van de gegevens van meerdere waterschappen, bestaat de mogelijkheid om data van soortgelijke dijken in de tijd te vergelijken.

Voorbeelden van data die kunnen worden opgeslagen zijn: hoogtemetingen, zettingen (in x,y,z-richting), (grond)waterstanden, bodemvocht, temperatuur, infrarood- en radarscans. Bij beheer en monitoring van waterkeringen wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT-technieken zoals elektronische sensoren. De hoeveelheid (digitale) data die hiervoor wordt verzameld groeit daardoor explosief. Een goed datamanagementsysteem om al deze data te verzamelen en praktisch toegankelijk te maken is daarom een steeds grotere noodzaak.

Het Dijk Data Service Centrum (DDSC) biedt de mogelijkheden voor opslag én nuttig gebruik van de informatie bij het beheer van waterkeringen. Voorbeelden van data die kunnen worden opgeslagen zijn: hoogtemetingen, zettingen (in x,y,z-richting), (grond)waterstanden, bodemvocht, temperatuur, infrarood- en radar-scans.

Voordelen voor de gebruiker

Het DDSC is niet alleen een database, maar een platform waarbinnen verschillende functies worden gefaciliteerd:

Alarmering: Het DDSC kan de gebruiker alarmeren per SMS of e-mail bij een overschrijding van vooraf ingestelde alarmgrenzen. Zowel op actuele meetdata als op afgeleide en voorspelde data kan worden gealarmeerd.

Opslag en gebruik data: Overzichtelijke opslag van al uw dijkdata is mogelijk, zoals real time metingen, historische metingen, dijkprofielen, bodemgegevens, veldwaarnemingen, toetsingsresultaten en inspectieverslagen. Bovendien kan het DDSC gekoppeld worden aan uw beheerregister. Door koppeling aan bijvoorbeeld DAM wordt een actueel inzicht in de sterkte gegeven o.b.v. actuele water-standen en -spanningen.

Toegang: via pc, tablet of mobiel heeft u eenvoudig zicht op uw informatie. Bovendien bepaalt u zelf wie toegang tot uw data heeft via een ingebouwd autorisatiemodel en gegevensbeveiliging.

Bouw DDSC

In opdracht van Stichting IJkdijk is het DDSC gebouwd door de combinatie van Nelen & Schuurmans en Fugro GeoServices B.V.

Lees meer op de website van het DDSC

Lees op de site van de NOM het artikel over het DDSC in het Dagblad van het Noorden van 19 juli 2012.

AddThis Social Bookmark Button