Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

IJkdijk

Stichting IJkdijk is dé innovatieve partij op het gebied van dijkmonitoring voor inspectie en toetsing met behulp van sensorsystemen. Dit ontwikkelprogramma leidt tot (internationaal) vermarktbare  dijkmonitoringsystemen (smart levees). Het slim toepassen van de monitoringfilosofie leidt tot significante kostenbesparingen en uitgestelde investeringen voor waterbeheerders in Nederland en daarbuiten. Verwachting van Stichting IJkdijk is dat in 2014 alle Nederlandse waterbeheerders deze filosofie hanteren en hun dijken waar zinvol monitoren met behulp van innovatieve systemen.

Tussen 2007 en 2010 deed Stichting IJkdijk al baanbrekende experimenten op het gebied van dijkmonitoring met behulp van sensortechnologie. De vervolgfase van het IJkdijk-ontwikkelprogramma is eind 2011 van start gegaan. 

Doel 

Het doel voor de vervolgfase is het verder ontwikkelen van monitoringsystemen voor dijken. Het IJkdijk ontwikkelprogramma loopt tot eind 2014. Na afronding van het IJkdijkprogramma moeten marktpartijen op het gebied van sensortechnologie, volledig gevalideerde en robuuste systemen kunnen leveren aan alle waterbeheerders voor elk type dijk. 

Onderdelen ontwikkelprogramma

Het programma om de monitoringsystemen van de IJkdijk tot 2014 verder te ontwikkelen bestaat uit vier onderdelen:

  1. Validatietesten – Experimenten om te testen of de diverse sensorsystemen het falen van een dijk kunnen voorspellen en een essentiële ondersteuning kunnen bieden bij beheer, toetsing, versterking en calamiteitenbeheer van dijken.
  2. Uitbreiding LiveDijken – Bestaande dijken uitrusten met sensorsystemen om de werkelijke sterkte van deze dijken te meten en geen onnodige kosten te maken. Bedoeld als early warning bij calamiteiten, als ondersteuning voor het prognotiseren van beheer, om tot een scherper ontwerp te komen. Wanneer een dijk wel versterkt wordt kan met de gegevens van sensoren een optimaal versterkingsplan gemaakt worden. 
  3. Opschaling van LiveDijken in omvang (van ontwikkelomgeving naar bedrijfsmatige aanpak) - LiveDijk XL
  4. Ontwikkeling van het Dijk Data Service Center - ontwikkeling van een systeem waarin alle data van de IJkdijk-experimenten en LiveDijken worden verzameld. Het DDSC stroomlijnt gegevens, maakt data op een eenvoudige wijze beschikbaar voor de beheerder. Daaraan kan een instrumentarium worden gekoppeld wat analyse mogelijk maakt. Dijkbeheerders in Nederland krijgen zo een beter beeld van overstromingsrisico’s en crisisteams kunnen beter beslissingen nemen. Ook het beheer en ontwerp van de dijk kan worden aangepast op de nauwkeurig geschatte risico’s. Een kostenbesparing is hierdoor mogelijk.

Validatietoets

In augustus en september 2012 hebben nieuwe exprimenten plaatsgevonden op speciaal gebouwde dijken van ware grootte op de IJkdijk-locatie in Booneschans. Het ging om de All-In-One Sensor Validatie Test. Verschillende sensoren en instrumenten en data interpretatie- en presentatiemogelijkheden zijn daarbij getest. Het experiment was niet gericht op één specifiek faalmechanisme, zoals eerder macrostabiliteit en piping werden onderzocht, maar op verschillende mechanismen. Bij deze proeven ging het om de voorspellende kracht van full service sensor systemen: kunnen de sensoren van te voren het bezwijken van de dijk voorspellen? En hoe kunnen de sensoren een optimale bijdrage leveren aan het beheer van dijken door waterschappen? De resultaten van dit experiment worden, zodra bekend, op deze site gepubliceerd.

Mogelijk gemaakt door

Financiering van het IJkdijk ontwikkelprogramma gebeurt dankzij bijdragen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, STOWA, het Nederlands bedrijfsleven, Nederlandse waterschappen, het innovatieprogramma Flood Control 2015, de Provincie Groningen en Rijkswaterstaat.

 

Persbericht ontwikkelprogramma IJkdijk

AddThis Social Bookmark Button