Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

LiveDijk XL Noorderzijlvest

De Ommelanderzeedijk en de Lauwersmeerdijk zijn primaire keringen in Noord-Nederland. Deze dijken langs de waddenzee beschermen het achterland tegen overstromingen. Alle Nederlandse dijken moeten voldoen aan bepaalde eisen ten aanzien van bijvoorbeeld bekleding, hoogte en stabiliteit. Het is wettelijk verplicht om de zeedijken elke zes jaar daarop te toetsen. Voor zover dijkvakken niet in orde zijn, dienen deze voor de volgende toetsingsronde te worden verbeterd. 

Waterschap Noorderzijlvest heeft tijdens de derde toetsingsronde in 2010, 22 kilometer van de Ommelanderzeedijk afgekeurd. De dijk is op diverse plaatsen afgekeurd op macrostabiliteit, zettingsvloeiing, piping, gras- of asfaltbekleding. Gelet op de vorige toetsing worden deze tekortkomingen veroorzaakt door aanpassingen van de berekeningsnormen. Op basis van de uitkomsten van de laatste toetsing is er weliswaar nog geen sprake van een onverantwoorde situatie, maar het is wel van belang dat de dijk voldoet aan huidige en toekomstige normen. Voor de volgende toetsingsronde dient de dijk daarom te zijn verbeterd. De komende jaren zijn er daarom diverse verbeteringen gepland. 

Voorafgaand aan de verbeteringen wil Noorderzijlvest meer weten over de dijken. Enerzijds om de dijken extra in de gaten te houden en anderzijds om meer te weten over het optreden van de faalmechanismen onder bepaalde omstandigheden. Met behulp van een sensor-monitoringssysteem worden de dijken real-time gemeten. Bijvoorbeeld temperatuur- waterspanning en beweging zijn belangrijke indicatoren voor piping, zettingsvloeiing en macrostabiliteit. Optreden van deze faalmechanismen wordt gesignaleerd. Ook krijgt men een indruk van de locatie, ernst en omvang van het faalmechanisme.

De doelen van de installatie van het monitoringssysteem zijn:

  1. Bewaken van de veiligheid (early warning) van de afgekeurde dijken tot deze zijn verbeterd;
  2. Het leveren van aanvullende informatie over de opbouw van bodem en dijk, ten behoeve van de verbeterwerken;
  3. Het monitoren van de dijkvakken na de verbeterwerken.

In het project participeren diverse partijen. Naast Noorderzijlvest en Stichting IJkdijk zijn dat overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, dat de sensoren levert en de dataverzameling en –verwerking verzorgt. Dezelfde partijen dragen ook gezamenlijk de kosten van het project. De investeringen brengen het innovatieve onderzoek naar waterveiligheid in Nederland weer een stap voorwaarts.

Lees meer over LiveDijk XL op de website van Waterschap Noorderzijlvest

AddThis Social Bookmark Button