Participanten

Logo NOM Logo Deltares Logo Sensor Universe Logo TNO Logo STOWA

Subsidieverleners

Logo Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mede gefinancierd door

Afbeelding het Nederlandse bedrijfsleven

Persbericht: Dijkmonitoring van de toekomst: droge voeten én enorme besparingen

Tussen 2007 en 2010 deed Stichting IJkdijk baanbrekende experimenten op het gebied van dijkmonitoring met behulp van sensortechnologie. Vanuit de hele wereld was er interesse. De vervolgfase van het IJkdijk-ontwikkelprogramma gaat nu van start. In augustus en september worden sensorsystemen getest op hun voorspellende kracht: kunnen zij van te voren het bezwijken van een proefdijk voorspellen, en kunnen zij dit voor een echte dijk voorkomen? 

Besparingen 

Het doel voor de komende jaren is het verder ontwikkelen van monitoringsystemen voor dijken. Het IJkdijk-ontwikkelprogramma loopt tot eind 2014. Na afronding van het IJkdijk-programma moeten marktpartijen op het gebied van sensortechnologie volledig gevalideerde systemen kunnen leveren aan waterbeheerders over de hele wereld. Deze systemen helpen ons niet alleen om droge voeten te houden, maar leveren ook nog eens besparingen op in de hele beheerketen: meer meten, beter weten scheelt honderden miljoenen, mogelijk zelfs miljarden euro's.

Ontwikkelingen tot 2014

Het programma voor ontwikkeling van dijkmonitoring van de toekomst bestaat uit vier onderdelen:

  1. Experimenten om te testen of de diverse sensorsystemen het falen van een dijk kunnen voorspellen (validatietesten) en een essentiële ondersteuning kunnen bieden bij het beheer van dijken. Dit gebeurt in de IJkdijk proeftuin in Groningen.
  2. Bestaande dijken uitrusten met sensorsystemen om de werkelijke sterkte van deze dijken te meten en toekomstige sterkte te voorspellen. Een betere inspectie en beheer, meer kennis van toetsing of versterking. Dit zijn LiveDijken, die op verschillende plaatsen in Nederland zijn of worden opgestart. 
  3. Het opschalen van een LiveDijk systeem over langere dijktrajecten. Dit heet de LiveDijk XL en gaat plaatsvinden bij Waterschap Noorderzijlvest.
  4. Ontwikkeling van het Dijk Data Service Center - ontwikkeling van een systeem waarin alle dijkdata wordt verzameld. Dit systeem maakt het mogelijk om dankzij verzameling en analyse de sterkte van dijksystemen betrouwbaar te kunnen voorspellen.

Bijdrage aan beheer van dijken

In augustus en september vinden nieuwe testen plaats op speciaal gebouwde dijken van ware grootte op de IJkdijk-locatie in Booneschans (provincie Groningen). De bouw is in mei gestart. Het gaat om het zogenaamde all-in-one sensorvalidatie-experiment. Verschillende sensoren worden daarbij beproefd: all in one. Het experiment is niet gericht op één specifiek faalmechanisme waardoor een dijk het kan begeven, zoals eerder macrostabiliteit en piping werden onderzocht, maar op verschillende mechanismen. Bij deze proeven gaat het om de voorspellende kracht van sensorsystemen: kunnen de sensoren van te voren het bezwijken van de dijk voorspellen? En hoe kunnen de sensoren een optimale bijdrage leveren aan het beheer van dijken door waterschappen?

Financiering

Financiering van het IJkdijk-ontwikkelprogramma gebeurt dankzij bijdragen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, STOWA, het Nederlands bedrijfsleven, Nederlandse waterschappen, Flood Control 2015 en Rijkswaterstaat.

Partijen 

Stichting IJkdijk is opgericht door Deltares, N.V. NOM, STOWA, Sensor Universe, TNO en het Nederlandse bedrijfsleven.

AddThis Social Bookmark Button